Išči

Iskanje:

Reklamacije

 

REKLAMACIJE, GARANCIJSKO OBDOBJE IN STVARNA NAPAKA

 

Reklamacije

Prodajalec zagotavlja kakovostno blago in zato pred odpremo opravi kvantitativno in kvalitativno izhodno kontrolo pošiljke. Kupec ima pravico blago reklamirati v kolikor ugotovi poškodbo, nepopolno dobavo ali nedelovanje. 

Kupec je dolžan dobavljeno blago pregledati takoj ob prevzemu in prodajalca obvestiti v primeru, da ob pregledu ugotovi:

 • odstopanje dobavljene količine izdelkov od količine navedene na dobavnici;
 • obstoj poškodbe na embalaži izdelkov;
 • pojav fizične poškodbe na posameznem izdelku;
 • da v embalaži izdelka manjkajo posamezni deli izdelka ali dokumentacija.
  Kupec lahko naknadno reklamira izdelek v primeru, da ugotovi nedelovanje izdelka ob priključitvi izdelka na električno omrežje.

Kupec reklamira blago tako, da izpolni obrazec za prijavo reklamacij, ki je dosegljiv na LUMAX.SI, na povezavi https://lumax.si/reklamacije, izdelek fotografira in oboje posreduje na elektronski naslov: info@lumax.si in počaka na navodila prodajalca.

Prodajalec se obveže, da bo v najkrajšem možnem času odgovoril kupcu na njegov popoln reklamacijski zahtevek in mu podal navodila za vračilo/popravilo izdelka. Prodajalec bo izdelek popravil v najkrajšem možnem času v okviru z zakonom določenega roka za popravila.

Reklamacija ni upravičena v primeru, da je ugotovljeno, da:

 • so fizične poškodbe nastale v času, ko je bilo blago/izdelek v posesti stranke;
 • izdelek ne deluje zaradi nepooblaščenega in nestrokovnega rokovanja z njim – montaže, priključitve na omrežje, …;
 • gre za obrabo/iztrošenje potrošnega materiala, kot so žarnice, ...

 

Garancijsko obdobje in stvarna napaka

Prodajalec garantira brezhibno delovanje in izgled izdelkov, v garancijskem roku, če ga kupec sestavi, namesti in uporablja v skladu s priloženimi navodili. V ta namen je posameznemu izdelku priložen garancijski list z vsemi potrebnimi identifikacijskimi podatki o izdelku, Navodila za sestavljanje/namestitev in uporabo ter informacije o pooblaščenem serviserju. V primeru nepravilnosti v delovanju ali poškodb, ki niso krivda kupca, priznava kupcu garancijo in zagotavlja brezplačno popravilo izdelka v za to zakonsko predvidenem roku. V primeru, da popravilo v tem roku ni možno, prodajalec zagotovi kupcu nov izdelek (ali vrne kupnino).

Garancijska doba za svetila iz prodajnega asortimaja prodajalca je 24 mesecev. Garancijski rok prične teči od dneva prevzema blaga s strani kupca.

Za nekatere izdelke, ki so posebej označeni v ponudbi, velja podaljšano garancijsko obdobje 5 let. Garancijski rok za rabljene izdelke je 6 mesecev.

Kupec lahko garancijo uveljavlja s predložitvijo računa nakupa izdelka in/ali izpolnjenega garancijskega lista. Kupec pridobi obrazec za vračilo proizvoda v garancijo na LUMAX.SI.

Kupec izgubi pravico do garancije v naslednjih primerih, če:

 • niso bila upoštevana navodila za sestavo, namestitev in uporabo;
 • je bil izveden nepooblaščen poseg v izdelek;
 • se izdelka ne uporablja v predvidene namene in ne vzdržuje v skladu s pravili o uporabi;
 • je izdelek poškodovan po kupčevi krivdi;
 • je izdelek poškodovan po višji sili.

Potrošni material in hitro obrabljivi deli niso predmet garancije.

Prodajalec mora kupcu izročiti blago v skladu s pogodbo/naročilom in določili takrat veljavnih splošnih pogojev ter odgovarja za stvarne napake v skladu z določili prava varstva potrošnikov.

Napaka je stvarna, če:

 • blago nima lastnosti, ki so potrebne za normalno rabo ali za promet;
 • blago nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
 • blago nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma podpisane;
 • je prodajalec izročil blago, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen, če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Kupec mora v obvestilu o napaki napako natančneje opisati in prodajalcu omogočiti, da blago pregleda.

Kupec lahko obvestilo o napaki prodajalcu sporoči osebno, z vračilom izdelka v skladišče prodajalca na Senovem, Partizanska cesta 13, o čemer mu prodajalec izda potrdilo, ali obvestilo pošlje na elektronski naslov: info@lumax.si.

Kupec, ki je pravilno obvestil prodajalca o stvarni napaki na blagu, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

 • odpravi napako na blagu ali
 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 • blago z napako zamenja z novim, brezhibnim blagom ali
 • vrne plačani znesek.

Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bilo blago izročeno. Šteje se, da je napaka na blagu obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

Kupec ne more uveljavljati stvarno napako za blago, prodano po nižji ceni zaradi napake, za katero je bila nižja cena dogovorjena, za obrabo blaga zaradi njegove normalne uporabe v primeru rabljenega blaga za napako, ki ustreza stopnji uporabe ali obrabe, ki jo je imelo blago ob prevzemu ali če izhaja iz narave blaga.

Če prodajalec uniči ali izgubi proizvod, ki mu je bil dan v popravilo, vzdrževanje ali dodelavo, je dolžan kupcu po njegovi izbiri izročiti v osmih dneh nov enak proizvod ali mu takoj plačati odškodnino v višini drobnoprodajne cene novega proizvoda.

Če podjetje poškoduje ali pokvari proizvod, ki mu je bil dan v popravilo, vzdrževanje ali dodelavo, je dolžno na lastne stroške v treh dneh odpraviti okvaro oziroma poškodbo, kadar se s tem ne zmanjšata vrednost in uporabnost proizvoda. V primeru, da tega ni mogoče zagotoviti, pripada kupcu pravica iz predhodnega odstavka.

Prodajalec zagotavlja popravilo izdelkov in nadomestne dele, proti plačilu, tudi izven zakonskega roka v skladu z zahtevami zakona o varovanju potrošnika.

 

 

ODSTOP OD POGODBE

 

Pravica odstopa od pogodbe:

 1. Kupec ima pravico odstopa od pogodbe, če najkasneje v 14 dneh po prevzemu blaga, prodajalcu pisno sporoči, da odstopa od pogodbe, brez da bi mu bilo potrebno navesti razlog za svojo odločitev. Štirinajstdnevni rok začne teči naslednji dan od datuma prevzema blaga.
 2. Zahtevek za odstop od kupoprodajne pogodbe/naročila kupec sporoči pisno, z izpolnitvijo in podpisom spletnega obrazca na LUMAX.SI, pred iztekom 14 dnevnega roka. Zahtevek posreduje na vstopno točko prodajalca – elektronski naslov: info@lumax.si ali po pošti na naslov Office 42 d.o.o., Cesta 4.julija 42, 8270 Krško.
 3. Kupec mora prejeti artikel vrniti osebno, v skladišče prodajalca, na Senovo, Partizanska cesta 13 ali obvestiti prodajalca, ki se obveže, da bo opravil prevzem blaga pri kupcu najpozneje v 14 dneh od dneva, ko je kupec prodajalca obvestil o odstopu od kupoprodajne pogodbe/naročila. Kupec povrne prodajalcu stroške vračila, ki bi jih imel ob pošiljanju blaga na naslov skladišča prodajalca po veljavnem ceniku Pošte Slovenije.
 4. Vrnjeno blago mora biti dostavljeno pod naslednjimi pogoji:
 • pakirano v originalni embalaži, ki pa je lahko odprta, vendar ne sme biti poškodovana;
 • blago ne sme biti poškodovano;
 • vrnjeni izdelki ne smejo biti predhodno montirani ali nameščeni.

      5. Kupec mora blago/izdelek vrniti prodajalcu nepoškodovan in v nespremenjeni količini, razen če je blago/izdelek uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec. Kupec blaga/izdelka ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe. Kupec sme opraviti pregled in preizkus blaga/izdelka v obsegu, kot je nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga/izdelka, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

 

Učinki odstopa od pogodbe

V kolikor kupec odstopi od pogodbe, mu prodajalec najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od pogodbe, povrne prejeta plačila, vključno s stroški dostave, v kolikor jih je kupec ob naročilu plačal. Prodajalec vrne kupcu prejeta plačila z enakim plačilnim sredstvom, razen če je kupec izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

Prodajalec lahko zadrži plačilo dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler kupec ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj.

V primeru, da kupec vrne blago, ki je poškodovano, že uporabljeno ali kako drugače ne ustreza pogojem za stanje vrnjenega blaga, kupec odgovarja za zmanjšanje njegove vrednosti.

Kupec nima pravice od odstopa od pogodbe za blago, ki je bilo izdelano po njegovih natančnih navodilih in prilagojeno njegovim osebnim potrebam. Za blago, izdelano po navodilih kupca se šteje blago, ki ni izdelano vnaprej, temveč na podlagi kupčeve zahteve. Kupec bo s tem seznanjen pred oddajo naročila in bo svojo seznanjenost pisno potrdil, da se strinja, da se s tem odpoveduje morebitni pravici do odstopa od pogodbe.